Algemene voorwaarden voor verkoop en verhuur.

1. verkoopsvoorwaarden

 

 

Algemene verkoopsvoorwaarden :


Wij zijn nooit verantwoordelijk voor producten die aangekocht werden uit ons gamma en door de eigenaar foutief geplaatst werden.

Artikel 1: Algemene bepalingen Ondernemingsgegevens: zie onderaan pagina

De hieronder vermelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle orders.

De orders verbinden ons slechts na aanvaarding van onzentwege door het verzenden van een orderbevestiging.

Elke klant is verondersteld bij bestelling de algemene voorwaarden te aanvaarden.

Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst.


De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.  


Artikel 2: Prijs

De aangerekende prijs is steeds de op de dag van toepassingzijnde prijs. Eens besteld wordt de prijs niet meer aangepast. Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. 

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. 
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld , kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met ons (zie artikel 12). 
Isobelle is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Isobelle is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Isobelle. 

Isobelle is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.  


Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Isobelle assortiment online te bestellen. 

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Isobelle. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd ( in Vlaanderen) op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatumen na ontvangst van de betaling. 

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 

- via paypall (opgelet hier komt 3 %  van het eindsaldo bij het totaalbedrag ) 
- via overschrijving


Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Isobelle. 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Isobelle te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Isobelle beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 
Onverminderd het voorgaande behoudt Isobelle zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.


Artikel 8: Garantie

Om een beroep te kunnen doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. 
De termijnen en voorwaarden zijn altijd gelijk aan dewelke de fabrikant van het betreffende product hanteert.

Garantieclaims worden steeds op afspraak behandeld.

De beslissing of een artikel al dan niet onder garantie valt, ligt steeds bij de fabrikant of de leverancier van dit artikel. Het artikel wordt dus door ons naar de fabrikant of leverancier gestuurd, deze zal bepalen of de garantie geaccepteerd wordt en ons ook meedelen waarom die beslissing genomen is.

Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor deze beslissing.

De retour van artikelen kan via de post,via een transportdienst uitgevoerd worden of via aflevering bij Isobelle. Dit gebeurt op uw kosten en op uw verantwoordelijkheid in geval van verlies, diefstal of beschadiging. 
Isobelle zal de verkochte artikelen, vervangen door artikelen voor zover mogelijk van dezelfde soort, in gelijke hoeveelheden en/of formaten, indien de afnemer ons in staat gesteld heeft een deugdelijk onderzoek in te stellen en bij dat onderzoek gebleken is dat de artikelen, binnen de geldende waarborgtermijn, niet hebben voldaan aan de eisen die redelijkerwijs gesteld mogen worden.


De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. 

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

De garantie is niet overdraagbaar. 


Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : 
De consument heeft het recht aan Isobelle mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Isobelle  en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan IsoBelle Audenhovenlaan 36 3190 Boortmeerbeek
Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Zullen in geen geval worden teruggenomen: 
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen 
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd 
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt 
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden 


Artikel 10: Privacy

Isobelle verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Isobelle toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Isobelle bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Isobelle uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen door een email te sturen naar klantendienst@isobelle.be

Isobelle houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op klantendienst@isobelle.be

 

Artikel 11: Klantgegevens

De klant is verantwoordelijk dat de door hem verstrekte gegevens correct zijn en zal bij elke wijziging ervan of fout onmiddelijk contact opnemen met Isobelle.


Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Isobelle om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 13: Isobelle Klantendienst 
De Isobelle klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 477840805, via e-mail op klantendienst@isobelle.be  of per post op het volgende adres Audenhovenlaan 36 3190 Boortmeerbeek


Artikel 14: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Isobelle. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Isobelle kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. 


Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen. 


Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd. 

Ondernemingsgegevens:    
Oldyck en Zoon Bvba
Audenhovenlaan 36 3190 Boortmeerbeek
BTW BE 0439 576 284
info@isobelle.be
0477/84.08.05
015/52.84.26
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2.Verhuur 

IsoBelle is na het correct leveren en plaatsen door onze ervaren medewerkers nooit aansprakelijk voor het verkeerd gebruiken of herplaatsen van de toestellen.

Indien u de bouwdroger, verwarming of ventilator plaatst of verplaatst, zet deze nooit rechtsreeks tegen het te drogen oppervlak.

Wacht minstens 48 uur na het bepleisteren alvorens u hier een toestel inschakeld, voor de chape wacht u minstens één week.

Voor men start met schilderwerken, parket leggen of dergelijke altijd eerst een vochtmeting laten uitvoeren door de plaatser van deze producten.

 

ONZE HUURVOORWAARDEN

 

De huur wordt aangegaan op de hiernavermelde voorwaarden, behoudens schriftelijk door ons aanvaarde aanvullingen en/of afwijkingen.

 

  1. 1.   Huurprijs en betalingsvoorwaarden

 

De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en meer specifiek:

 

a)indien is bedongen dat Wederpartij het gehuurde materieel op een overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop het materieel door IsoBelle verhuur (Oldyck en Zoon bvba) aan de wederpartij wordt overhandigd;

 

b)indien is bedongen dat IsoBelle (Oldyck en Zoon bvba) de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop IsoBelle (Oldyck en Zoon bvba) het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.

 

c) De huurperiode eindigt wanneer alle goederen door Isobelle ( Oldyck en Zoon bvba) terug worden ontvangen en wanneer hiervoor een afgetekend ontvangstbewijs is afgeleverd. De klant heeft het recht om bij de in ontvangst name van de goederen aanwezig te zijn teneinde deze na te tellen evenals bij het nazicht der teruggebrachte of teruggenomen goederen teneinde de vaststellingen te verifiëren. Indien de klant afziet van dit recht, zal de telling en de eventuele vaststelling van tekorten en/of schade door Isobelle ( Oldyck en Zoon bvba) bindend zijn. Deze schade of tekorten worden binnen de 24 uur doorgegeven en later aan de klant door gefactureerd. Het materiaal dient te worden terugbezorgd in dezelfde staat als het werd afgeleverd bij de aanvang van de huur.

 

d) De huurder dient een som vooruit te betalen als waarborg. Als dag van eisbaarheid geldt de dag waarop de huur ingaat. Indien het gehuurde langer wordt behouden dan de periode waarvoor vooruit betaald werd, dient uiterlijk de eerste dag van de verlenging een nieuw voorschot betaald, gelijk aan de huursom voor de duur van de verlenging. Op dezelfde wijze dient bij iedere verlenging gehandeld te worden. De datum van eisbaarheid is de dag waarop de verlenging ingaat. Indien de omstandigheden doen vermoeden dat de huurder zijn betalingsverplichtingen niet zal kunnen nakomen (faling, geprotesteerde wissel, ongedekte cheque, vertraging van betalingen, enz.) dan heeft de verhuurder het recht, op kosten van de huurder, het of de gehuurde voorwerpen terug te halen, waar ze zich ook bevinden en er onmiddellijk terug over te beschikken. De huurder zal onder geen enkel voorwendsel een beroep kunnen doen op geleden schade zoals b.v. winstderving,…

 

e) De huur loopt door op zaterdagen, zon- en feestdagen. Voor een tijdspanne van één dag mag de huurder het gehuurde voorwerp gedurende een tijdspanne van 24 uur behouden, op voorwaarde dat de daaropvolgende dag een werkdag is; is dit niet het geval, dan eindigt de huur op dezelfde dag, één uur voor sluitingstijd.

 

f) Tijdens een levering worden gehuurde machines in samenwerking met de eigenaar van de woning of een ander aanwezig persoon veilig binnen in de woning op het gelijkvloers geplaatst. Deze worden niet tot op het eerste verdiep of andere verdiepen gedragen.

 

g) Indien een afwijking van bovenvermelde werkwijze uitdrukkelijk en schriftelijk door de verhuurder is toegestaan, wordt de huur gefactureerd op het einde van de maand der aflevering en iedere volgende maand. Onze facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de maatschappij, tijdens de ophaling, of via overschrijving. Indien dit gebeurd via overschrijving tijdens de ophaling moet men een bewijs van betaling kunnen afleveren (bv:. Bewijs betaling pc banking)

 

h) Alle bedragen die de huurder aan de verhuurder verschuldigd is, worden vanaf de datum van eisbaarheid van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een rente van 10% per maand. Bovendien dient, bij gebreke aan betaling uiterlijk 15 dagen volgend op de datum van het eisbaar worden, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele en onherleidbare schadevergoeding te worden betaald van 15% van het verschuldigd bedrag, evenwel met een minimum van 25 • per gehuurd object. Een gelijkwaardige vergoeding (15% op de uit te keren bedragen) geldt ten overstaan van de huurder indien de verhuurder in gebreke blijft de aan de huurder toekomende bedragen uit hoofde van borgstelling terug te bezorgen binnen de 30 dagen volgend op het beëindigen van de overeenkomst, behoudens in geval van betwisting omtrent de naleving door de huurder van zijn verplichtingen.

 

i) Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de week na haar datum.

 

j) Tenzij in schrift anders overeengekomen, of op de factuur anders vermeld, dient, in geval van facturatie, het orderbedrag binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder enig recht op korting of verrekening. Bij verhuur gedurende een langere termijn van minimaal 4 weken, wordt de huur per 4 weken aan IsoBelle (Oldyck en Zoon bvba) vooruit betaald. De termijn voor bezwaar tegen een factuur verstrijkt 10 dagen na factuurdatum. Zonder schriftelijke toestemming van IsoBelle (Oldyck en Zoon bvba) is de huurder niet bevoegd tot verrekening dan wel opschorting van de nakoming van de op haar rustende betalingsverplichting.

 

2. Risico

 

a) Alleen de huurder draagt gedurende de hele huurtijd, dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het eigen transport van het gehuurde materieel en kan de verhuurder nooit verantwoordelijk stellen voor desgevallend ongepast vervoer en daaruit voortvloeiende schade. De huurder of zijn afgevaardigde verbinden zich ertoe de verhuurder binnen 24 uur op de hoogte te brengen van volgende feiten: • diefstal van het gehuurde voorwerp;• beschadiging door derden;• rechterlijk beslag, of beslaglegging door schuldeisers;• faling;

 

b) De verhuurder levert goederen af in perfecte staat van onderhoud. Bij de in ontvangstnamen dient de huurder dit desgewenst te controleren. De in ontvangstnamen door hem of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding. Bij verzending en wanneer de in ontvangstneming niet ter plaatse is gebeurd en de verhuurder geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht tot terugname van de goederen, dient de huurder eventueel protest in te brengen per aangetekende brief, die op straffe van verval verzonden dient te worden uiterlijk 24 uur na aflevering op de overeengekomen plaats, zon- en feestdagen niet inbegrepen. De huurder heeft in dat geval echter de bewijslast dat de deficiëntie of de schade niet is ontstaan na de aflevering.

 

c) De huurder is aansprakelijk voor de teruggave van het gehuurde in dezelfde staat als hij het heeft ontvangen. Onverminderd zijn verhaal op derden, is hij aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarde, enz. in de ruimste zin (daarin o.m. en enkel ten titel van voorbeeld elke huurderving ingevolge onbruikbaarheid voor de duur van enige herstelling welke de verhuurder moet doorvoeren), zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder. Terugname door de verhuurder betekent anderzijds geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over de mogelijkheid om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde e.d. bekend te maken. Hij doet dit per aangetekend schrijven, waarin de huurder uitgenodigd wordt, binnen een tijdspanne van 3 kalenderdagen, de schade in de magazijnen van de verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen. Indien de huurder hierop, na verloop van die termijn, niet reageert, dan wordt dit als aanvaarding beschouwd. De verhuurder is dan gemachtigd tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen.

 

d) De huurder is ook, over de gehele huurtijd, aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden of zichzelf zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde.

 

e) Ingeval de huurder bij het beëindigen van de huurperiode het gehuurde niet kan terugbezorgen aan de verhuurder wegens verlies, diefstal of totale vernieling, is hij aan de verhuurder de nieuwwaarde verschuldigd, rekening houdend met een jaarlijkse waardevermindering van 5% berekend op de nieuwwaarde geldig op de dag van verdwijning of vernieling.

 

f) De zaken dienen gesorteerd, gereinigd en geordend, op de begane grond gereed te staan. Zijn de zaken niet in gereedheid gebracht voor transport, dan kunnen er bijkomende kosten worden aangerekend aan de huurder.

 

g) Gehuurde zaken worden na retourneming ter bedrijf van IsoBelle (Oldyck en Zoon bvba) gecontroleerd. Het meenemen van de zaken door (de vervoerder van) IsoBelle (Oldyck en Zoon bvba), of de (vervoerder van) de huurder kan niet beschouwend als een dergelijke controle. Als de huurder bij de controle aanwezig wil zijn, dient zij dit bij het aangaan van de overeenkomst weer te geven, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle.

 

h) Indien bij voornoemde controle schade aan het gehuurde wordt geconstateerd, wordt de huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In deze schademelding zal een termijn worden gesteld waarbinnen de beschadigde zaak voor de huurder ter beschikking wordt gehouden, ten behoeve van een tegensprekelijke expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot herstelling of vervanging overgegaan en worden alle kosten aangerekend aan de huurder

 

3. Duur van de huurperiode

 

a) de huur gaat in: • ofwel op het ogenblik dat de huurder of zijn gevolmachtigde het gehuurde in ontvangst neemt • ofwel op het ogenblik dat het gehuurde aan een transporteur is overgedragen. Indien is overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag door de zorgen van de verhuurder of een door hem aan te stellen transporteur geleverd dient te worden, dan is de huurder ervoor aansprakelijk dat op de afgesproken tijd en plaats hijzelf of iemand aanwezig is voor de in ontvangstname. Zoniet is de verhuurder gerechtigd het gehuurde terug te nemen en de vervoerskosten aan de huurder aan te rekenen. De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst verbonden voor de overeengekomen termijn of een termijn die tenminste gelijk is aan degene die hij als vermoedelijke duur van de huur heeft opgegeven. Toezeggingen van de verhuurder i.v.m. de datum van aflevering, zijn niet verbindend en leveren geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot schadeloosstelling.

 

b) Bij afhaling of het terug brengen van het gehuurde door de klant, eindigt de huur op de dag van terugkeer in de magazijnen van de verhuurder dit na afspraak en tegen aflevering door de verhuurder van een schriftelijke ontlasting.
Nochtans heeft de verhuurder het recht, wanneer geen bepaalde einddatum is overeengekomen, om op ieder ogenblik de huur op te zeggen, mits bericht per aangetekende brief tenminste een week vooraf. De termijn van een week gaat in de dag nadat de aangetekende brief ter post is afgegeven. Na verloop van de opzegtermijn is de huur onherroepelijk beëindigd.

c) Bij levering of ophaling van het gehuurde door Isobelle ( Oldyck en Zoon bvba) eindigt de huurperiode de dag waarop wij via telefonisch contact of  mail op de hoogte worden gebracht. Dit rekening houdend met de voorwaarden vermeld bij punt 1. e hier voorafgaand. Ongeacht de bestelde duurtijd van de huur op de webshop, de klant dient ons steeds te berichten via telefonisch contact of mail dat het gehuurde materiaal door Isobelle ( Oldyck en Zoon bvba )  mag opgehaald worden. Bij overschrijding van de bestelde duurtijd zullen de extra dagen en eventuele schadevergoeding aan Isobelle verschuldigd zijn. 

 

d) Van zodra de huurtijd beëindigd is wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht in gebreke te zijn het gehuurde goed terug te bezorgen. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht, hetzij het gehuurde te laten terughalen, zonder een beroep op de Rechter te moeten doen, waar het zich ook bevindt, hetzij de huur verder aan te rekenen. Alle kosten zoals bv. het demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enz. zijn volledig ten laste van de huurder. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde, zal de huurder een schadeloosstelling verschuldigd zijn die tenminste gelijk is aan de normale huurprijs over één dag, met behoud van het recht van de verhuurder om aanvullende schadevergoeding op te vorderen.

 

e) De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het gehuurde kan worden en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen of het hierboven omschreven tijdstip strafbaar is als misbruik van vertrouwen.

 

4. Borgsom

 

De borgsom is bestemd om verschillende verplichtingen van de huurder te dekken. Zij moet betaald worden bij het afsluiten van het contract. Zij mag nooit beschouwd als een voorschot op de huur en zal pas aan de huurder worden teruggegeven, nadat gebleken is dat de huurder al zijn verplichtingen is nagekomen. De waarborg geeft nooit recht op intresten. IsoBelle (Oldyck en Zoon bvba) behoudt zich het recht om de waarborg pas terug te storten na fisieke controle van het materiaal met een maximum van 5 dagen te tellen van de dag dat het materiaal werd teruggebracht.

 

5. Richtlijnen voor het gebruik

 

Onder herinnering van hetgeen onder 2 is overeengekomen en zonder dat deze opsomming als volledig is bedoeld, wordt de huurder gewezen op de volgende verplichtingen, die hij dient na te leven met in achtneming van aard en type van het gehuurde toestel: • de huurder is ertoe verplicht het gehuurde tegen overbelasting en beschadiging te beschermen en ervoor te zorgen dat het onderhoud deskundig en vakkundig volgens de gebruiksvoorschriften plaats vindt;• hij dient dagelijks het oliepeil van de compressoren en de motoren te controleren en er zonodig de geschikte oliën aan toe te voegen; • hij dient het periodiek onderhoud van het materieel te doen volgens de onderhoudsvoorschriften die hij uitdrukkelijk erkent ontvangen te hebben bij de onderschrijving van deze overeenkomst. Dit onderhoud geschiedt op zijn kosten en kan eventueel op aanvraag door de verhuurder, voor rekening van de huurder, uitgevoerd worden; • hij dient ervoor te zorgen dat de compressoreninstallaties zuiver horizontaal worden opgesteld; • hij dient dagelijks het condensaat uit het drukreservoir van de compressoreninstallaties af te blazen, en het stof uit de radiator of ventilator te reinigen, • hij dient het materiaal in goede werkcondities te gebruiken zoals degelijke smering, zuiver gehouden luchtfilter, stofvrije en droge bewaring, enz.; • hij dient het elektrisch materieel vakkundig aan het net aan te sluiten op de juiste spanning; • hij dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het in bezit hebben van de gehuurde apparatuur, het vermijden van hinder e.d. van het ingaan van de huur tot aan de teruggave staat hij alleen in voor alle kosten en risico's die het bezit of het gebruik ervan meebrengen, zoals belastingen, vergunningen, verplicht controle- of beveiligingsmaatregelen, enz.• hij zal de verhuurder vrijwaren voor alle eisen of aanslagen van die aard; • de huurder is verplicht alle wettelijk of reglementaire opgelegde controlemaatregelen te laten plaatshebben, zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin.

 

6.Vervoer

 

a) De huurder draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door haarzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De huurder is verplicht de gehuurde zaken te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de zaken en de wijze van transport. De zaken dienen zorgvuldig geladen te worden, zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading.  De huurder bevestigt uitdrukkelijk alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de gehuurde zaken te zekeren, overeenkomstig art. 45 bis van Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

 

b) Indien op verzoek van de huurder bij het laden/lossen, aan– of afkoppelen gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van IsoBelle (Oldyck en zoon bvba), geschiedt dit onder gezag, leiding en toezicht van de huurder en geheel voor diens eigen risico.

 

c) Indien IsoBelle (Oldyck en Zoon bvba) de zaken bij de huurder aflevert en/of ophaalt moet de huurder behulpzaam zijn bij het laden/lossen van de zaken ter overeengekomen locatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.  Indien de huurder niet voorziet in de noodzakelijke hulp bij het laden en/of lossen van de zaken, komen de hierdoor ontstane kosten voor rekening van de huurder.

 

7. Allerlei bepalingen

 

a) De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgisch grondgebied en iedere verplaatsing van het gehuurde buiten de landsgrenzen is verboden.

 

b) Het is de huurder verboden, behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder, het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen, of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen.

 

c) Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden, dient de huurder daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de verhuurder. De verhuurder voert de werkzaamheden dan zelf uit of laat ze voor zijn rekening door anderen uitvoeren, zonder kosten voor de huurder. De tijdsduur nodig voor de verzorging, onderhoud en eventueel noodzakelijke herstelwerkzaamheden, is in de huurperiode begrepen, behoudens wanneer het gaat om herstelwerkzaamheden die door normale slijtage noodzakelijk zijn gebleken. De huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst. De huurder mag geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren, maar dient iedere te verrichten werkzaamheid aan de verhuurder mee te delen. Werkzaamheden die door verkeerd gebruik of onachtzaamheid van de huurder of door overmacht of daden van derden noodzakelijk werden, moeten door de huurder worden betaald.

 

d) Vervoer zoals gemeld onder punt 2) zijn alle kosten ten laste van de huurder. In geval de huurder ervoor opteert het vervoer door de verhuurder te laten uitvoeren, geldt het volgende: • bij het afhalen op de werf, moet het materieel gemakkelijk te bereiken zijn en klaarliggen voor het afhalen; • bij het leveren of afhalen op de werf, wordt er een kwartier gratis wachttijd voorzien. Wordt deze tijd overschreden, dan zal ieder kwartier aangerekend worden aan een uurloon van 42€; •De datum van het afhalen dient TEN MINSTE 2 WERKDAGEN op voorhand worden meegedeeld; • de verhuurder beschikt over 5 werkdagen om de goederen af te halen van zodra de verhuurder door de huurder in kennis is gesteld van de afhaaldatum. Gedurende deze termijn blijft het risico overeenkomstig (Punt 2) bij de huurder. Indien om welke reden ook de termijn van 5 werkdagen door de verhuurder zou worden overschreden, verbindt de huurder er zich niettemin toe de goederen ook na deze termijn te bewaren als een goed huisvader. De huurder behoudt ten allen tijde de bewijslast dat de gebeurlijk vastgestelde schade werd aangebracht na een termijn van 5 werkdagen.

 

8. Ontbinding van de huur

 

a) Indien de huurovereenkomst ontbonden wordt tengevolge van een ernstige tekortkoming van de huurder, zoals verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet-betaling van de verschuldigde huur of waarborg, afstand aan derden, enz. is de huurder tenminste verplicht, onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van de bewijsbare schade, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd, of de opgegeven vermoedelijke huurtijd, vermeerderd met een schadeloosstelling gelijk aan de huur van 2 weken.

 

b) De op schrift gestelde afmelding dient per fax of per mail, aan de vestiging van IsoBelle (Oldyck en Zoon bvba) verhuur waarmee de huurovereenkomst is gesloten, verzonden te worden en dient de volgende gegevens te bevatten:

 

 • gegevens huurder

 

 • contractnummer

 

 • omschrijving op te halen zaken (met artikelnummer(s) bij gedeeltelijke afmelding)

 

 • gewenste einddatum

 

 • ophaallocatie

 

 • naam en telefoonnummer contactpersoon ter ophaallocatie

 

 • indien van toepassing: vindplaats sleutel

 

 • meldpunt voor chauffeur van IsoBelle (Oldyck en Zoon bvba) verhuur

 

c) Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken op dezelfde overeenkomst, kan er ook per (aantal) artikelen worden afgemeld (gedeeltelijke afmelding).De hiermee gemoeide aan -en afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van de huurder. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn wordt beëindigd .

 

d) Niet-afhaling van het gehuurde op de afgesproken datum of niet-in ontvangstnamen ervan, ontslaat de huurder niet van de betaling van de huursom over de overeengekomen tijd, of de door hem opgegeven vermoedelijke duur.

 

e) De afmelding mag niet later worden verstuurd dan op de gewenste einddatum.

 

f) De huurperiode mag, tot aan de op schrift gestelde afmelding, zowel in schrift als telefonisch door de Wederpartij worden verlengd.

 

9. Eigendomsvoorbehoud

 

a) De gehuurde zaken blijven altijd eigendom van IsoBelle (Oldyck en Zoon bvba), ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien de huurder zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de huurder blijft.

 

b) De huurder zal IsoBelle (Oldyck en Zoon bvba),  onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak. Indien de huurder kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient hij IsoBelle (Oldyck en Zoon bvba),  hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de huurder aan IsoBelle (Oldyck en Zoon bvba), op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich bevindt.

 

c) De huurder is, behoudens schriftelijke toestemming van IsoBelle (Oldyck en Zoon bvba), niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.

 

d) Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak, (voorlopige) opschorting van betaling of faillissement van de huurder, zal de huurder de beslag leggende gerechtsdeurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de eigendoms- en andere rechten van IsoBelle (Oldyck en Zoon bvba),.

 

e) Indien er goede grond bestaat dat de huurder haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de huurder verplicht op het eerste verzoek van IsoBelle (Oldyck en Zoon bvba), terstond genoegzame en in de door IsoBelle (Oldyck en Zoon bvba),  gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de huurder daaraan niet heeft voldaan, is IsoBelle (Oldyck en Zoon bvba),  gerechtigd haar verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten.

 

10. Aansprakelijkheid

 

a) De aansprakelijkheid van IsoBelle (Oldyck en Zoon bvba) is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade aan resp. zaken en personen van de huurder, en voor zover ze veroorzaakt werd door een aantoonbaar gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet of grove schuld van IsoBelle (Oldyck en Zoon bvba). Tevens is de aansprakelijkheid van IsoBelle (Oldyck en Zoon bvba) beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet- en/of winstderving, vertraging en stilstandschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

b) Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 1 jaar vanaf de schadedatum.

 

c) IsoBelle (Oldyck en Zoon bvba) kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor het eventueel ontstaan van haarscheuren in de chape of in de bepleistering, deze ontstaan automatisch door het “zetten” van de constructie en de krimp van sommige materialen en is volkomen normaal.

 

d) IsoBelle (Oldyck en Zoon bvba) is niet verantwoordelijk voor eventuele vochtschade aan bv parket, schilderwerk, ed. De plaatser moet altijd zelf een vochtmeting uitvoeren alvorens zijn werken uit te voeren.

 

11. Bevoegdheid

 

Beide partijen aanvaarden dat hun respectievelijke verbintenissen dienen te worden uitgevoerd in de zetel van de verhuurder. Eventuele geschillen in verband met deze overeenkomst worden beoordeeld overeenkomstig het Belgisch recht en enkel de Rechtbanken van het arrondissement Leuven zijn bevoegd.

 


ALGEMENE FAKTUURVOORWAARDEN van IsoBelle (Oldyck en Zoon Bvba) , Alle facturen van IsoBelle (Oldyck en Zoon bvba) verhuur zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Klachten dienen binnen de acht dagen aangetekend in ons bezit te zijn op het adres vermeld in onze hoofding. Bij wanbetaling wordt aan de koper/contractant van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling op de hoofdsom een rente van 5% per maand en een schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag in rekening gebracht met een minimum van 250 euro. Bij de eerste aanmaning die gestuurd wordt vanuit IsoBelle (Oldyck en Zoon bvba) verhuur wordt een schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag in rekening gebracht. Beide partijen aanvaarden dat hun respectievelijke verbintenissen dienen te worden uitgevoerd in de zetel van de verhuurder. Eventuele geschillen in verband met deze overeenkomst worden beoordeeld overeenkomstig het Belgisch recht en enkel de Rechtbanken van het arrondissement Leuven zijn bevoegd.

IsoBelle:

 Oldyck en Zoon bvba

 Audenhovenlaan 36

 3190 Boortmeerbeek

 BTW be 0439.57.62.84

015/51.59.37

0477/84.08.05

Product added to wishlist
Product added to compare.

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Als je verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord gaat.